Elevance Health Inc (ELV)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 32 186 000 32 802 000 29 052 000 23 543 000 21 076 000
Należności 16 044 000 13 440 000 10 958 000 10 553 000 9 311 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 5 281 000 4 654 000 4 060 000 2 845 000 2 870 000
Aktywa obrotowe razem 55 617 000 51 122 000 45 751 000 39 033 000 34 321 000
Inwestycje długotrminowe 47 155 000 46 338 000 40 864 000 38 420 000 37 250 000
Rzeczowe aktywa trwałe 4 316 000 3 919 000 3 483 000 3 133 000 2 735 000
Wartość firmy 24 383 000 24 228 000 21 691 000 20 500 000 20 504 000
Wartości niematerialne 10 315 000 10 615 000 9 405 000 8 674 000 9 007 000
Pozostałe aktywa trwałe 8 141 000 7 576 000 6 285 000 6 113 000 5 004 000
Aktywa razem 102 772 000 97 460 000 86 615 000 77 453 000 71 571 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 765 000 1 874 000 700 000 2 298 000 1 994 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 37 931 000 33 011 000 28 753 000 21 319 000 19 971 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 39 696 000 34 885 000 29 453 000 23 617 000 21 965 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 22 349 000 21 157 000 19 335 000 17 787 000 17 217 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 299 000 2 485 000 2 609 000 2 094 000 1 888 000
Udziały niekontrolujące 87 000 68 000 0 0 0
Zobowiązania razem 66 465 000 61 400 000 53 416 000 45 725 000 43 030 000
Akcje zwykłe 240 000 243 800 250 800 255 500 258 100
Zyski (straty) zatrzymane 29 724 000 27 088 000 23 802 000 22 573 000 19 988 000
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 36 307 000 36 060 000 33 199 000 31 728 000 28 541 000
Pasywa razem 102 772 000 97 460 000 86 615 000 77 453 000 71 571 000