Elevance Health Inc (ELV)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 6 025 000 6 104 000 4 572 000 4 807 000 3 750 000
Amortyzacja 1 675 000 1 302 000 1 154 000 1 133 000 1 132 000
Zmiana stanu należności 2 604 000 2 482 000 405 000 1 242 000 517 700
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 2 507 000 -861 000 804 000 1 003 000 325 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 399 000 8 364 000 10 688 000 6 061 000 3 827 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 152 000 -1 087 000 -1 021 000 -1 077 000 -1 208 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 560 000 -9 638 000 -7 324 000 -2 792 000 -1 259 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 318 000 423 000 -2 567 000 -2 266 000 -2 241 000