Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 2 390 000 2 870 000 684 000 1 785 000 1 108 000 1 249 000
Amortyzacja 727 000 651 000 611 000 557 000 531 000 464 000
Zmiana stanu należności -73 000 508 000 -637 000 344 000 92 000 136 700
Zmiana stanu zapasów 415 000 443 000 56 000 388 000 139 000 215 600
Zmiana stanu gotówki -1 001 000 -64 000 2 035 000 272 000 974 000 357 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 040 000 3 631 000 2 280 000 2 517 000 2 573 000 1 800 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 040 000 -637 000 -623 000 -744 000 -629 000 -504 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -945 000 -1 864 000 -1 698 000 -473 000 -369 000 -2 214 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 036 000 -1 892 000 1 461 000 -2 173 000 -1 172 000 630 000