Estee Lauder Cos., Inc. (EL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 029 000 3 957 000 4 958 000 5 022 000 2 987 000 2 715 000 1 741 000
Inwestycje krótkoterminowe 679 000 792 000 603 000 614 000 388 000 348 000 349 000
Należności 1 452 000 1 629 000 1 702 000 1 194 000 1 831 000 1 487 000 1 395 000
Zapasy 2 979 000 2 920 000 2 505 000 2 062 000 2 006 000 1 618 000 1 479 000
Pozostałe aktywa obrotowe 679 000 792 000 603 000 614 000 388 000 348 000 349 000
Aktywa obrotowe razem 9 139 000 9 298 000 9 768 000 8 892 000 7 212 000 6 168 000 4 964 000
Inwestycje długotrminowe 14 276 000 11 612 000 12 203 000 8 889 000 5 944 000 6 399 000 6 604 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 179 000 2 650 000 2 280 000 2 055 000 2 068 000 1 823 000 1 671 000
Wartość firmy 2 486 000 2 521 000 2 616 000 1 401 000 1 868 000 1 926 000 1 916 000
Wartości niematerialne 5 602 000 3 428 000 4 095 000 2 338 000 1 203 000 1 276 000 1 327 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 212 000 1 064 000 1 022 000 813 000 628 000 531 000 664 000
Aktywa razem 23 415 000 20 910 000 21 971 000 17 781 000 13 156 000 12 567 000 11 568 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 670 000 1 822 000 1 692 000 1 177 000 1 490 000 1 182 000 835 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 997 000 268 000 32 000 1 222 000 516 000 183 000 189 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 573 000 3 725 000 3 574 000 2 780 000 2 599 000 1 945 000 1 799 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 240 000 5 815 000 5 298 000 5 179 000 4 605 000 3 310 000 2 823 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 117 000 5 144 000 5 537 000 4 914 000 2 896 000 3 361 000 3 383 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 943 000 1 651 000 2 037 000 1 448 000 1 244 000 1 186 000 960 000
Udziały niekontrolujące 832 000 842 000 891 000 27 000 25 000 22 000 18 000
Zobowiązania razem 17 830 000 15 320 000 15 914 000 13 846 000 8 770 000 7 879 000 7 184 000
Akcje zwykłe 357 900 360 000 362 900 360 600 363 500 368 000 367 100
Zyski (straty) zatrzymane 13 991 000 13 912 000 12 244 000 10 134 000 9 984 000 9 040 000 8 452 000
Akcje własne -13 631 000 -13 362 000 -11 058 000 -10 330 000 -9 444 000 -7 896 000 -7 149 000
Kapitał własny 5 585 000 5 590 000 6 057 000 3 935 000 4 386 000 4 688 000 4 384 000
Pasywa razem 23 415 000 20 910 000 21 971 000 17 781 000 13 156 000 12 567 000 11 568 000