Dollar Tree Inc (DLTR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 1 615 400 1 327 900 1 341 900 827 000 -1 590 800 1 714 300
Amortyzacja 767 900 716 000 686 600 645 400 621 100 611 200
Zmiana stanu należności 0 0 -208 200 107 300 10 500 -47 500
Zmiana stanu zapasów 1 082 000 940 300 -95 000 -14 000 366 700 303 500
Zmiana stanu gotówki -342 100 -431 800 877 500 117 100 -675 700 227 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 614 800 1 431 500 2 716 300 1 869 800 1 766 000 1 510 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 248 800 -1 021 200 -898 800 -1 034 800 -817 100 -632 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 253 800 -1 019 900 -889 700 -1 020 200 -816 700 -627 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -686 800 -836 500 -949 900 -709 800 -1 599 900 -651 500