Dollar Tree Inc (DLTR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 642 800 984 900 1 416 700 539 200 422 100 1 097 800
Inwestycje krótkoterminowe 275 000 257 000 207 100 0 234 300 218 800
Należności 0 0 0 208 200 100 900 90 400
Zapasy 5 449 300 4 367 300 3 427 000 3 522 000 3 536 000 3 169 300
Pozostałe aktywa obrotowe 275 000 257 000 207 100 0 234 300 218 800
Aktywa obrotowe razem 6 367 100 5 609 200 5 050 800 4 269 400 4 293 300 4 576 300
Inwestycje długotrminowe 16 655 000 16 112 600 15 645 200 15 305 200 9 207 900 11 756 500
Rzeczowe aktywa trwałe 4 972 200 4 477 300 4 116 300 3 881 800 3 445 300 3 200 700
Wartość firmy 1 983 100 1 984 400 1 984 400 1 983 300 2 296 600 5 025 200
Wartości niematerialne 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 388 700 3 480 100
Pozostałe aktywa trwałe 58 200 51 900 50 300 43 900 52 700 42 500
Aktywa razem 23 022 100 21 721 800 20 696 000 19 574 600 13 501 200 16 332 800

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 899 800 1 884 200 1 480 500 1 336 500 1 416 400 1 174 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 250 000 0 915 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 325 400 2 292 400 2 249 800 1 960 000 679 300 768 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 225 200 4 176 600 3 730 300 3 546 500 2 095 700 2 859 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 421 600 3 417 000 3 226 200 3 522 200 4 265 300 4 762 100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 262 800 277 000 375 200 286 900 524 100 544 100
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 14 270 600 14 003 300 13 410 700 13 319 800 7 858 300 9 150 500
Akcje zwykłe 223 200 227 900 236 400 237 200 237 900 236 800
Zyski (straty) zatrzymane 8 123 000 6 507 600 5 179 700 3 837 800 3 076 100 4 666 900
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 8 751 500 7 718 500 7 285 300 6 254 800 5 642 900 7 182 300
Pasywa razem 23 022 100 21 721 800 20 696 000 19 574 600 13 501 200 16 332 800