Dollar Tree Inc (DLTR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 28 331 700 26 321 200 25 509 300 23 610 800 22 823 300 22 245 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 19 396 300 18 583 900 17 721 000 16 570 100 15 875 800 15 223 600
Zysk ze sprzedaży brutto 8 935 400 7 737 300 7 788 300 7 040 700 6 947 500 7 021 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 6 699 100 5 925 900 5 900 400 5 465 500 5 160 000 5 022 800
Zysk operacyjny 2 236 300 1 811 400 1 887 900 1 575 200 1 787 500 1 999 100
Koszty odsetek netto 125 300 178 900 147 300 162 100 370 000 301 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 110 600 1 632 200 1 739 800 1 098 700 -1 309 000 1 704 000
Podatek dochodowy 495 200 304 300 397 900 271 700 281 800 -10 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 615 400 1 327 900 1 341 900 827 000 -1 590 800 1 714 300