Costco Wholesale Corp (COST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
2017
(3 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 5 007 000 4 002 000 3 659 000 3 134 000 2 679 000
Amortyzacja 1 781 000 1 645 000 1 492 000 1 437 000 1 370 000
Zmiana stanu należności 253 000 15 000 -134 000 237 000 180 000
Zmiana stanu zapasów 1 973 000 847 000 355 000 1 206 000 865 000
Zmiana stanu gotówki -1 130 000 3 861 000 2 185 000 1 480 000 1 050 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 916 000 8 861 000 6 356 000 5 774 000 6 726 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 588 000 -2 810 000 -2 998 000 -2 969 000 -2 502 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 535 000 -3 891 000 -2 865 000 -2 947 000 -2 366 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 488 000 -1 147 000 -1 147 000 -1 281 000 -3 218 000