Costco Wholesale Corp (COST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
2017
(3 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 11 049 000 12 175 000 13 305 000 9 444 000 7 259 000 5 779 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 499 000 1 312 000 1 023 000 1 111 000 321 000 272 000
Należności 2 241 000 1 803 000 1 550 000 1 535 000 1 669 000 1 432 000
Zapasy 17 907 000 14 215 000 12 242 000 11 395 000 11 040 000 9 834 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 499 000 1 312 000 1 023 000 1 111 000 321 000 272 000
Aktywa obrotowe razem 32 696 000 29 505 000 28 120 000 23 485 000 20 289 000 17 317 000
Inwestycje długotrminowe 31 470 000 29 763 000 27 436 000 21 915 000 20 541 000 19 030 000
Rzeczowe aktywa trwałe 24 646 000 23 492 000 21 807 000 20 890 000 19 681 000 18 161 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 050 000 3 381 000 2 841 000 1 025 000 860 000 869 000
Aktywa razem 64 166 000 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000 36 347 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
2017
(3 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 17 848 000 16 278 000 14 172 000 11 679 000 11 237 000 9 608 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 73 000 799 000 95 000 1 699 000 0 86 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 14 077 000 12 364 000 10 577 000 9 859 000 8 689 000 7 801 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 31 998 000 29 441 000 24 844 000 23 237 000 19 926 000 17 495 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 484 000 6 692 000 7 514 000 5 124 000 6 487 000 6 573 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 555 000 2 415 000 1 935 000 1 455 000 1 314 000 1 200 000
Udziały niekontrolujące 5 000 514 000 421 000 341 000 304 000 301 000
Zobowiązania razem 43 524 000 41 704 000 37 272 000 30 157 000 28 031 000 25 569 000
Akcje zwykłe 443 651 443 089 442 297 439 755 438 515 438 437
Zyski (straty) zatrzymane 15 585 000 11 666 000 12 879 000 10 258 000 7 887 000 5 988 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 20 642 000 17 564 000 18 284 000 15 243 000 12 799 000 10 778 000
Pasywa razem 64 166 000 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000 36 347 000