Century Communities Inc (CCS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 4 505 920 4 216 310 3 161 190 2 535 910
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 370 270 3 167 940 2 544 860 2 080 950
Zysk ze sprzedaży brutto 1 135 650 1 048 370 616 333 454 965
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 430 742 389 610 341 710 301 525
Zysk operacyjny 704 905 658 763 274 623 153 440
Koszty odsetek netto 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 676 900 641 122 270 240 132 635
Podatek dochodowy 151 774 142 618 64 083 19 641
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 525 126 498 504 206 157 112 994