Century Communities Inc (CCS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 296 724 316 310 394 001 55 436
Inwestycje krótkoterminowe 377 033 492 044 361 211 282 533
Należności 52 797 41 932 21 781 27 438
Zapasy 2 830 640 2 456 610 1 929 660 1 995 550
Pozostałe aktywa obrotowe 173 475 138 981 78 572 97 287
Aktywa obrotowe razem 3 650 980 3 378 580 2 742 610 2 399 350
Inwestycje długotrminowe 122 782 118 292 102 480 100 618
Rzeczowe aktywa trwałe 31 688 24 939 28 384 35 998
Wartość firmy 30 395 30 395 30 395 30 395
Wartości niematerialne 0 0 0 208
Pozostałe aktywa trwałe 26 376 24 780 15 076 4 574
Aktywa razem 3 773 770 3 496 880 2 845 090 2 499 970

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 106 926 84 679 107 712 84 794
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 68 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 285 641 299 518 285 950 194 669
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 392 567 384 197 393 662 348 163
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 217 040 1 330 810 1 153 920 1 070 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 623 550 1 732 370 1 564 390 1 438 270
Akcje zwykłe 32 579 33 707 33 313 30 886
Zyski (straty) zatrzymane 1 565 090 1 066 320 583 171 377 014
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 2 150 220 1 764 510 1 280 700 1 061 700
Pasywa razem 3 773 770 3 496 880 2 845 090 2 499 970