Century Communities Inc (CCS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 525 126 498 504 206 157 112 994
Amortyzacja 11 223 10 912 13 141 13 382
Zmiana stanu należności 10 865 20 151 -5 657 13 974
Zmiana stanu zapasów 374 031 526 950 -65 885 147 306
Zmiana stanu gotówki -19 586 -77 691 338 565 22 534
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 315 347 -201 153 340 578 -68 807
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -20 406 -11 576 -8 522 -16 117
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -54 264 -6 476 -8 405 -14 283
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -274 832 131 789 7 387 105 170