Bloomin Brands Inc (BLMN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 101 907 215 555 -162 211 130 573 107 098 100 243
Amortyzacja 169 617 163 391 180 261 196 811 201 593 192 282
Zmiana stanu należności 8 854 19 612 -37 629 18 850 11 593 -24 276
Zmiana stanu zapasów -988 17 184 -24 933 14 049 21 548 -13 967
Zmiana stanu gotówki -2 850 -22 395 42 835 -4 678 -56 440 1 087
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 390 922 402 455 138 849 317 603 288 074 409 002
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -219 691 -122 830 -87 842 -161 926 -208 224 -260 589
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -201 138 -104 745 -76 639 -131 291 -177 296 -123 115
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -195 501 -317 419 -16 773 -189 359 -164 352 -293 505