Bloomin Brands Inc (BLMN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 84 735 87 585 109 980 67 145 71 823 128 263
Inwestycje krótkoterminowe 51 769 61 428 44 204 42 033 63 443 62 516
Należności 131 949 123 095 103 483 141 112 122 262 110 669
Zapasy 78 124 79 112 61 928 86 861 72 812 51 264
Pozostałe aktywa obrotowe 51 769 61 428 44 204 42 033 63 443 62 516
Aktywa obrotowe razem 346 577 352 792 323 854 340 468 335 483 360 209
Inwestycje długotrminowe 2 973 850 2 941 480 3 038 250 3 252 220 2 129 290 2 212 700
Rzeczowe aktywa trwałe 914 142 842 012 887 687 1 036 080 1 115 930 1 173 410
Wartość firmy 273 032 268 444 271 164 288 439 295 427 310 234
Wartości niematerialne 448 326 453 412 459 983 470 615 503 972 522 290
Pozostałe aktywa trwałe 54 358 47 700 47 812 56 984 59 740 61 443
Aktywa razem 3 320 420 3 294 270 3 362 110 3 592 680 2 464 770 2 572 910

Pasywa

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 183 715 167 978 141 457 174 877 174 488 185 461
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 636 10 958 38 710 26 411 27 190 26 335
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 793 516 805 689 769 937 760 733 589 361 649 067
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 978 867 984 625 950 104 962 021 791 039 860 863
Długoterminowe zobowiązania finansowe 831 656 782 107 997 770 1 022 290 1 067 580 1 091 770
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 55 778 111 271 153 049 90 229 471 777 472 795
Udziały niekontrolujące 2 540 6 389 6 812 7 139 9 087 10 889
Zobowiązania razem 3 049 060 3 077 810 3 357 960 3 422 340 2 419 040 2 534 320
Akcje zwykłe 88 846 88 981 87 468 88 839 92 042 96 365
Zyski (straty) zatrzymane -706 109 -698 171 -918 096 -755 089 -920 010 -944 951
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 271 369 216 461 4 145 170 342 45 730 38 582
Pasywa razem 3 320 420 3 294 270 3 362 110 3 592 680 2 464 770 2 572 910