Black Hills Corporation (BKH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 258 387 236 744 227 608 199 310 258 442 177 034
Amortyzacja 250 909 235 953 224 457 209 120 196 328 188 246
Zmiana stanu należności -153 509 54 262 13 156 -9 880 33 801 -14 959
Zmiana stanu zapasów -94 537 33 579 228 -127 4 016 6 073
Zmiana stanu gotówki 3 588 2 565 -3 421 -10 999 5 356 1 840
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 584 801 -64 565 541 863 505 513 488 811 428 261
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -604 365 -677 492 -767 404 -818 376 -457 524 -326 010
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -603 880 -664 230 -761 664 -816 210 -465 849 -317 664
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 32 254 731 866 216 882 300 210 -17 057 -108 695