Black Hills Corporation (BKH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 21 430 8 921 6 356 9 777 20 776 15 420
Inwestycje krótkoterminowe 311 473 303 675 79 745 70 103 80 258 106 687
Należności 525 829 339 669 285 407 272 251 282 131 248 330
Zapasy 207 421 150 979 117 400 117 172 117 299 113 283
Pozostałe aktywa obrotowe 311 473 303 675 79 745 70 103 80 258 106 687
Aktywa obrotowe razem 1 071 710 808 133 493 291 473 184 503 833 570 782
Inwestycje długotrminowe 8 546 520 8 323 760 7 595 500 7 085 270 6 459 490 6 088 120
Rzeczowe aktywa trwałe 6 797 950 6 449 180 6 019 710 5 503 190 4 854 880 4 541 430
Wartość firmy 1 299 450 1 299 450 1 299 450 1 299 450 1 299 450 1 299 450
Wartości niematerialne 9 589 10 770 11 944 13 266 14 337 7 559
Pozostałe aktywa trwałe 439 531 548 882 248 573 247 438 249 811 226 587
Aktywa razem 9 618 230 9 131 900 8 088 790 7 558 460 6 963 330 6 658 900

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 310 020 217 761 183 340 193 523 210 609 160 887
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 060 600 420 180 242 476 355 243 191 363 217 043
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 296 070 263 772 270 717 262 528 246 258 271 171
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 666 690 901 713 696 533 811 294 648 230 649 101
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 607 340 4 126 920 3 528 100 3 140 100 2 950 840 3 109 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 745 364 750 749 792 882 782 279 765 508 743 675
Udziały niekontrolujące 94 982 100 029 101 262 101 946 105 835 111 232
Zobowiązania razem 6 623 320 6 344 800 5 527 400 5 196 330 4 781 740 4 949 930
Akcje zwykłe 64 858 63 219 62 378 60 662 54 420 53 221
Zyski (straty) zatrzymane 1 064 120 962 458 870 738 778 776 700 396 548 617
Akcje własne -2 435 -3 509 -2 119 -267 -2 510 -2 306
Kapitał własny 2 994 910 2 787 090 2 561 380 2 362 120 2 181 590 1 708 970
Pasywa razem 9 618 230 9 131 900 8 088 790 7 558 460 6 963 330 6 658 900