Axon Enterprise Inc (AXON)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 863 381 681 003 530 860 420 068 343 798
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 322 471 264 672 223 574 161 485 136 710
Zysk ze sprzedaży brutto 540 910 416 331 307 286 258 583 207 088
Koszty badań i rozwoju 194 026 123 195 100 721 76 856 55 373
Koszty ogólnego zarządu 515 007 307 286 212 959 156 886 138 692
Zysk operacyjny -168 123 -14 150 -6 394 24 841 13 023
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -141 375 -6 291 2 070 28 104 15 761
Podatek dochodowy -81 357 -4 567 1 188 -1 101 10 554
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -60 018 -1 724 882 29 205 5 207