Axon Enterprise Inc (AXON)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 563 390 1 189 940 863 381 681 003 530 860 420 068 343 798
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 608 009 461 297 322 471 264 672 223 574 161 485 136 710
Zysk ze sprzedaży brutto 955 382 728 638 540 910 416 331 307 286 258 583 207 088
Koszty badań i rozwoju 303 719 233 810 194 026 123 195 100 721 76 856 55 373
Koszty ogólnego zarządu 496 874 401 575 515 007 307 286 212 959 156 886 138 692
Zysk operacyjny 154 789 93 253 -168 123 -14 150 -6 394 24 841 13 023
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 155 000 196 518 -141 375 -6 291 2 070 28 104 15 761
Podatek dochodowy -19 227 49 379 -81 357 -4 567 1 188 -1 101 10 554
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 174 227 147 139 -60 018 -1 724 882 29 205 5 207