Axon Enterprise Inc (AXON)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 147 139 -60 018 -1 724 882 29 205 5 207
Amortyzacja 24 381 18 694 12 475 11 361 10 615 8 041
Zmiana stanu należności 37 371 91 618 82 323 16 299 74 515 16 598
Zmiana stanu zapasów 93 783 18 730 51 113 5 082 -11 702 10 624
Zmiana stanu gotówki 531 671 -118 943 211 181 1 322 267 495 -7 099
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 235 361 124 494 38 481 65 673 63 875 18 490
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -56 109 -50 278 -72 870 -16 343 -11 697 -11 443
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -830 967 252 556 -356 526 -240 737 -9 860 19 082
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 598 100 -174 181 -299 265 -3 937 -219 348 -3 854