Axon Enterprise Inc (AXON)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 174 227 147 139 -60 018 -1 724 882 29 205 5 207
Amortyzacja 32 638 24 381 18 694 12 475 11 361 10 615 8 041
Zmiana stanu należności 59 500 37 371 91 618 82 323 16 299 74 515 16 598
Zmiana stanu zapasów 67 384 93 783 18 730 51 113 5 082 -11 702 10 624
Zmiana stanu gotówki 345 846 531 671 -118 943 211 181 1 322 267 495 -7 099
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 189 263 235 361 124 494 38 481 65 673 63 875 18 490
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -60 270 -56 109 -50 278 -72 870 -16 343 -11 697 -11 443
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 12 476 -830 967 252 556 -356 526 -240 737 -9 860 19 082
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 41 314 598 100 -174 181 -299 265 -3 937 -219 348 -3 854