ATN International Inc (ATNI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 725 745 602 707 455 444 438 722 451 207 481 193
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 328 658 285 377 111 763 112 943 114 478 107 520
Zysk ze sprzedaży brutto 397 087 317 330 343 681 325 779 336 729 373 673
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 231 805 188 283 139 011 139 264 139 474 150 422
Zysk operacyjny 17 129 18 541 32 393 19 741 38 505 61 703
Koszty odsetek netto 20 243 9 482 4 926 2 747 6 162 7 225
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 056 -22 687 93 6 072 53 742 47 553
Podatek dochodowy -473 -1 878 801 4 105 18 870 -1 341
Udziały niekontrolujące -1 938 1 299 13 414 12 773 15 057 17 406
Zysk (strata) netto -10 501 -24 070 -14 122 -10 806 19 815 31 488