ATN International Inc (ATNI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 54 960 79 901 103 925 161 703 192 229 215 032
Inwestycje krótkoterminowe 59 139 63 597 49 450 24 792 37 855 68 136
Należności 92 619 77 846 45 379 35 904 38 305 43 529
Zapasy 17 902 10 177 5 504 5 253 6 305 15 398
Pozostałe aktywa obrotowe 59 139 63 597 49 450 24 792 37 855 68 136
Aktywa obrotowe razem 229 688 232 617 240 065 228 723 275 765 342 928
Inwestycje długotrminowe 1 478 180 1 375 990 843 646 902 003 831 539 862 677
Rzeczowe aktywa trwałe 1 055 950 943 209 536 462 605 581 626 852 643 146
Wartość firmy 40 104 40 104 60 691 60 691 63 970 63 970
Wartości niematerialne 145 690 158 060 119 996 101 127 103 009 107 686
Pozostałe aktywa trwałe 127 731 114 471 61 962 42 741 14 608 16 674
Aktywa razem 1 707 870 1 608 600 1 083 710 1 130 730 1 107 300 1 205 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 12 246 9 285 3 750 3 750 4 688 10 919
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 220 934 211 659 144 178 115 919 135 962 150 786
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 233 180 220 944 147 928 119 669 140 650 161 705
Długoterminowe zobowiązania finansowe 415 727 327 111 69 073 82 676 86 294 144 873
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 177 695 172 181 50 617 57 454 46 760 37 072
Udziały niekontrolujące 188 485 173 939 108 687 129 961 127 937 141 496
Zobowiązania razem 1 127 060 1 007 350 438 062 454 604 411 917 516 878
Akcje zwykłe 15 751 15 867 15 923 15 983 15 988 16 138
Zyski (straty) zatrzymane 449 806 475 887 516 901 541 890 563 593 552 948
Akcje własne -73 825 -71 714 -59 456 -51 129 -48 547 -36 110
Kapitał własny 580 813 601 250 645 649 676 122 695 387 688 727
Pasywa razem 1 707 870 1 608 600 1 083 710 1 130 730 1 107 300 1 205 600