ATN International Inc (ATNI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -10 501 -24 070 -14 122 -10 806 19 815 31 488
Amortyzacja 148 153 102 731 88 311 89 125 85 719 86 934
Zmiana stanu należności 14 773 32 467 9 475 -2 401 -5 224 -1 890
Zmiana stanu zapasów 7 725 4 673 251 -1 052 -9 093 1 033
Zmiana stanu gotówki -24 941 -24 024 -57 778 -30 526 -22 803 -63 926
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 102 912 80 548 86 284 87 903 115 865 145 725
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -168 019 -106 142 -75 323 -72 725 -105 769 -142 371
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -167 245 -426 579 -70 198 -88 262 -87 319 -166 793
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 43 364 321 731 -73 367 -29 908 -55 230 -40 923