Arista Networks Inc (ANET)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 352 450 1 681 710 634 557 859 444 327 926 422 400
Amortyzacja 81 348 100 668 44 590 32 849 27 671 20 640
Zmiana stanu należności 406 587 643 478 -2 447 60 210 84 431 -5 773
Zmiana stanu zapasów 639 589 820 566 235 843 -20 732 -41 641 69 708
Zmiana stanu gotówki -384 586 3 943 760 148 500 768 221 420 592 667 722
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 492 813 2 031 710 735 114 963 034 503 119 631 627
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -44 644 -129 472 -15 384 -15 751 -23 830 -15 279
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 216 327 -1 851 120 -608 802 -284 072 -755 113 -392 580
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -654 601 -721 764 346 339 217 964 42 851 51 469