Arista Networks Inc (ANET)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 087 320 1 352 450 840 854 634 557 859 444 327 926 422 400
Amortyzacja 88 866 81 348 67 446 44 590 32 849 27 671 20 640
Zmiana stanu należności 101 473 406 587 126 969 -2 447 60 210 84 431 -5 773
Zmiana stanu zapasów 655 474 639 589 170 449 235 843 -20 732 -41 641 69 708
Zmiana stanu gotówki 1 984 240 -384 586 535 447 148 500 768 221 420 592 667 722
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 034 010 492 813 1 015 860 735 114 963 034 503 119 631 627
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 434 -44 644 -64 736 -15 384 -15 751 -23 830 -15 279
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -687 454 216 327 -925 562 -608 802 -284 072 -755 113 -392 580
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -83 749 -654 601 -360 882 346 339 217 964 42 851 51 469