Arista Networks Inc (ANET)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 007 970 3 023 730 3 408 320 2 872 870 2 724 370 1 956 150 1 535 560
Inwestycje krótkoterminowe 412 518 314 217 237 735 94 922 111 456 162 321 177 330
Należności 1 024 570 923 096 516 509 389 540 391 987 331 777 247 346
Zapasy 1 945 180 1 289 710 650 117 479 668 243 825 264 557 306 198
Pozostałe aktywa obrotowe 412 518 314 217 237 735 94 922 111 456 162 321 177 330
Aktywa obrotowe razem 8 390 240 5 550 750 4 812 680 3 837 000 3 471 640 2 714 800 2 266 430
Inwestycje długotrminowe 1 556 570 1 224 660 921 753 901 921 713 654 367 181 194 431
Rzeczowe aktywa trwałe 101 580 95 009 78 634 32 231 39 273 75 355 74 279
Wartość firmy 268 531 265 924 188 397 189 696 54 855 53 684 0
Wartości niematerialne 88 768 122 205 93 555 122 790 45 235 58 610 0
Pozostałe aktywa trwałe 151 900 73 754 33 443 30 071 30 346 22 704 18 891
Aktywa razem 9 946 810 6 775 410 5 734 430 4 738 920 4 185 290 3 081 980 2 460 860

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 435 059 232 572 202 636 134 235 92 105 93 757 52 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 474 550 1 060 960 907 193 634 008 504 969 512 747 477 705
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 909 610 1 293 530 1 109 830 768 243 597 074 606 504 529 905
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 35 431 37 673
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 818 141 552 053 460 399 350 052 355 798 296 659 231 368
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 727 750 1 889 590 1 755 830 1 418 630 1 290 600 938 594 798 946
Akcje zwykłe 309 354 306 473 306 512 75 984 76 312 74 750 72 258
Zyski (straty) zatrzymane 5 114 020 3 138 980 2 456 820 2 027 610 1 788 230 1 190 800 859 114
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 7 219 060 4 885 820 3 978 600 3 320 290 2 894 690 2 143 390 1 661 910
Pasywa razem 9 946 810 6 775 410 5 734 430 4 738 920 4 185 290 3 081 980 2 460 860