Arista Networks Inc (ANET)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 816 630 2 872 870 2 724 370 1 956 150 1 535 560
Inwestycje krótkoterminowe 475 470 94 922 111 456 162 321 177 330
Należności 1 033 020 389 540 391 987 331 777 247 346
Zapasy 1 300 230 479 668 243 825 264 557 306 198
Pozostałe aktywa obrotowe 475 470 94 922 111 456 162 321 177 330
Aktywa obrotowe razem 9 625 350 3 837 000 3 471 640 2 714 800 2 266 430
Inwestycje długotrminowe 1 843 510 901 921 713 654 367 181 194 431
Rzeczowe aktywa trwałe 157 268 32 231 39 273 75 355 74 279
Wartość firmy 376 794 189 696 54 855 53 684 0
Wartości niematerialne 187 110 122 790 45 235 58 610 0
Pozostałe aktywa trwałe 66 886 30 071 30 346 22 704 18 891
Aktywa razem 11 468 900 4 738 920 4 185 290 3 081 980 2 460 860

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 405 272 134 235 92 105 93 757 52 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 814 390 634 008 504 969 512 747 477 705
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 219 660 768 243 597 074 606 504 529 905
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 35 431 37 673
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 920 798 350 052 355 798 296 659 231 368
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 511 660 1 418 630 1 290 600 938 594 798 946
Akcje zwykłe 613 024 75 984 76 312 74 750 72 258
Zyski (straty) zatrzymane 4 913 650 2 027 610 1 788 230 1 190 800 859 114
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 7 957 200 3 320 290 2 894 690 2 143 390 1 661 910
Pasywa razem 11 468 900 4 738 920 4 185 290 3 081 980 2 460 860