American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 125 136 419 629 -209 274 191 257 261 902 204 163
Amortyzacja 212 499 171 151 165 580 181 379 170 504 169 473
Zmiana stanu należności -44 297 140 581 27 038 25 587 15 173 -8 330
Zmiana stanu zapasów 31 625 148 013 -40 833 21 874 26 191 39 767
Zmiana stanu gotówki -264 561 -415 707 433 547 -8 535 11 852 35 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 406 296 303 671 202 498 415 416 456 645 394 426
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -260 378 -233 847 -127 975 -210 360 -189 693 -172 150
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -261 375 -594 601 -73 945 -174 894 -282 829 -172 150
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -407 893 -125 197 -359 907 -211 226 -252 503 -188 772