American Eagle Outfitters Inc. (AEO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 170 209 434 770 850 477 416 930 425 465 413 613
Inwestycje krótkoterminowe 102 563 122 013 120 619 65 658 102 907 78 400
Należności 242 386 286 683 146 102 119 064 93 477 78 304
Zapasy 585 083 553 458 405 445 446 278 424 404 398 213
Pozostałe aktywa obrotowe 102 563 122 013 120 619 65 658 102 907 78 400
Aktywa obrotowe razem 1 100 240 1 396 920 1 522 640 1 047 930 1 046 250 968 530
Inwestycje długotrminowe 2 320 720 2 389 720 1 912 160 2 280 750 857 125 847 783
Rzeczowe aktywa trwałe 781 514 728 272 623 808 735 120 742 149 724 239
Wartość firmy 264 945 271 416 0 0 14 899 15 070
Wartości niematerialne 94 536 102 701 70 332 53 004 43 268 46 666
Pozostałe aktywa trwałe 56 238 50 142 29 013 50 985 42 747 52 464
Aktywa razem 3 420 960 3 786 640 3 434 810 3 328 680 1 903 380 1 816 310

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 234 340 231 782 255 912 285 746 240 671 236 703
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 534 608 611 089 602 570 466 010 301 974 248 518
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 768 948 842 871 858 482 751 756 542 645 485 221
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 911 341 002 325 290 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 22 734 24 617 15 627 27 335 73 178 84 301
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 821 790 2 362 970 2 348 140 2 080 830 615 823 569 522
Akcje zwykłe 181 778 168 156 166 455 169 711 176 476 177 938
Zyski (straty) zatrzymane 2 137 130 2 203 770 1 868 610 2 108 290 2 054 650 1 883 590
Akcje własne -849 604 -1 378 110 -1 407 410 -1 407 620 -1 309 690 -1 202 270
Kapitał własny 1 599 160 1 423 670 1 086 660 1 247 850 1 287 560 1 246 790
Pasywa razem 3 420 960 3 786 640 3 434 810 3 328 680 1 903 380 1 816 310