Waters Corp. (WAT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 971 960 2 785 870 2 365 360 2 406 600 2 419 930 2 309 080
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 248 180 1 156 530 1 006 690 1 010 700 992 564 947 067
Zysk ze sprzedaży brutto 1 723 770 1 629 340 1 358 680 1 395 900 1 427 360 1 362 010
Koszty badań i rozwoju 176 190 168 358 140 777 142 955 143 403 132 593
Koszty ogólnego zarządu 658 026 626 968 553 698 534 791 536 902 544 703
Zysk operacyjny 883 192 826 872 653 614 708 457 739 348 677 972
Koszty odsetek netto 37 777 32 717 32 800 26 632 9 834 20 761
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 837 846 806 193 610 914 678 239 682 146 641 097
Podatek dochodowy 130 091 113 350 89 343 86 041 88 352 620 786
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 707 755 692 843 521 571 592 198 593 794 20 311