Waters Corp. (WAT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 395 974 481 391 569 285 443 146 337 144 1 735 220 3 393 700
Inwestycje krótkoterminowe 138 489 103 910 90 914 80 290 67 062 68 054 72 314
Należności 702 168 722 892 612 648 573 316 587 734 568 316 533 825
Zapasy 516 236 455 710 356 095 304 281 320 551 291 569 270 294
Pozostałe aktywa obrotowe 138 489 103 910 90 914 80 290 67 062 68 054 72 314
Aktywa obrotowe razem 1 752 870 1 763 900 1 628 940 1 401 030 1 312 490 2 663 160 4 270 130
Inwestycje długotrminowe 2 873 990 1 517 550 1 465 990 1 438 890 1 244 560 1 064 260 1 054 220
Rzeczowe aktywa trwałe 639 073 582 217 547 913 494 003 417 342 343 083 349 278
Wartość firmy 1 305 450 430 328 437 865 444 362 356 128 355 614 359 819
Wartości niematerialne 629 187 227 399 242 401 258 645 240 203 246 902 228 395
Pozostałe aktywa trwałe 215 690 191 100 153 077 148 625 137 533 118 664 116 728
Aktywa razem 4 626 850 3 281 450 3 094 930 2 839 920 2 557 060 3 727 430 5 324 350

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 84 705 93 302 96 799 72 212 49 001 68 168 64 537
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 50 000 50 000 0 150 000 100 366 178 100 273
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 654 875 642 435 583 709 582 771 441 967 380 585 441 347
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 789 580 785 737 680 508 804 983 591 334 448 931 606 157
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 305 510 1 524 880 1 513 870 1 206 520 1 580 800 1 148 170 1 897 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 322 494 404 242 473 377 528 081 534 324 563 065 586 908
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 476 510 2 776 960 2 727 380 2 607 780 2 773 340 2 160 170 3 090 570
Akcje zwykłe 59 076 59 985 61 575 62 094 67 627 76 992 79 793
Zyski (straty) zatrzymane 9 150 820 8 508 590 7 800 830 7 107 990 6 587 400 5 995 200 5 405 380
Akcje własne -10 134 300 -10 064 000 -9 437 910 -8 788 980 -8 612 580 -6 146 320 -4 808 210
Kapitał własny 1 150 340 504 488 367 554 232 144 -216 281 1 567 260 2 233 790
Pasywa razem 4 626 850 3 281 450 3 094 930 2 839 920 2 557 060 3 727 430 5 324 350