Waters Corp. (WAT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 707 755 692 843 521 571 592 198 593 794 20 311
Amortyzacja 130 423 131 680 125 361 105 296 108 408 106 002
Zmiana stanu należności 110 244 39 332 -14 418 19 418 34 491 44 485
Zmiana stanu zapasów 99 615 51 814 -16 270 28 982 21 275 7 612
Zmiana stanu gotówki -87 894 126 139 106 002 -1 398 080 -1 658 480 580 669
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 611 661 747 274 790 507 643 087 604 446 697 640
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -183 456 -168 266 -172 384 -163 823 -96 079 -90 473
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -107 967 -231 630 -264 094 768 802 1 683 300 -535 752
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -509 633 -438 275 -440 502 -1 872 680 -2 119 520 -63 869