Saia Inc. (SAIA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 357 422 253 235 138 340 113 719 104 981 91 156
Amortyzacja 157 203 141 700 134 655 119 135 102 153 87 102
Zmiana stanu należności 36 989 59 760 12 588 20 970 9 163 32 202
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 80 802 81 280 25 060 -1 946 -2 526 3 181
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 473 026 382 592 309 145 272 876 256 436 157 846
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -367 429 -285 746 -231 142 -287 655 -223 672 -186 696
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -365 512 -277 848 -218 817 -281 031 -222 584 -181 524
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -26 712 -23 464 -65 268 6 209 -36 378 26 859