Saia Inc. (SAIA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 792 060 2 288 700 1 822 370 1 786 740 1 653 850 1 378 510
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 2 792 060 2 288 700 1 822 370 1 786 740 1 653 850 1 378 510
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 470 538 331 247 177 793 152 183 141 556 94 554
Koszty odsetek netto 2 611 3 212 5 177 6 688 5 418 5 051
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 468 048 332 773 176 278 146 652 135 833 89 778
Podatek dochodowy 110 626 79 538 37 938 32 933 30 852 -1 378
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 357 422 253 235 138 340 113 719 104 981 91 156