Saia Inc. (SAIA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 187 390 106 588 25 308 248 2 194 4 720
Inwestycje krótkoterminowe 29 752 32 912 29 393 27 724 27 742 24 587
Należności 313 744 276 755 216 995 204 407 183 437 174 274
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 29 752 32 912 29 393 27 724 27 742 24 587
Aktywa obrotowe razem 530 886 416 255 271 696 232 379 213 373 203 581
Inwestycje długotrminowe 1 643 820 1 429 000 1 277 080 1 183 310 920 370 764 066
Rzeczowe aktywa trwałe 1 482 620 1 280 450 1 136 030 1 052 600 893 058 735 780
Wartość firmy 0 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105
Wartości niematerialne 18 149 7 052 8 216 9 379 10 559 11 922
Pozostałe aktywa trwałe 22 600 21 603 7 015 5 341 4 648 4 259
Aktywa razem 2 174 710 1 845 250 1 548 770 1 415 690 1 133 740 967 647

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 99 792 114 010 89 381 83 621 78 994 57 717
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 14 519 19 396 20 588 19 405 18 082 14 083
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 159 774 187 942 165 785 138 220 112 234 95 405
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 274 085 321 348 275 754 241 246 209 310 167 205
Długoterminowe zobowiązania finansowe 16 489 31 008 50 388 117 025 104 777 118 833
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 60 443 60 015 46 205 44 402 36 899 39 639
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 595 369 624 917 587 486 600 467 437 879 385 100
Akcje zwykłe 26 520 26 322 26 140 25 952 25 762 25 518
Zyski (straty) zatrzymane 1 307 200 949 775 696 540 558 200 444 481 339 553
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 579 340 1 220 330 961 288 815 226 695 864 582 547
Pasywa razem 2 174 710 1 845 250 1 548 770 1 415 690 1 133 740 967 647