Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 695 990 4 324 380 3 803 840 3 586 980 3 471 210 3 691 250 3 565 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 792 660 1 629 340 1 152 550 993 419 1 042 240 1 076 120 981 301
Zysk ze sprzedaży brutto 2 903 330 2 695 040 2 651 280 2 593 560 2 428 970 2 615 130 2 584 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 824 640 731 911 805 310 788 152 671 960 773 687 934 427
Koszty odsetek netto 304 081 248 213 226 536 216 761 206 346 209 638 194 187
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 595 693 575 653 746 030 648 225 542 040 664 442 766 221
Podatek dochodowy 76 912 74 827 110 086 78 173 -15 773 133 902 258 272
Udziały niekontrolujące 17 224 17 224 17 224 19 493 19 493 19 493 19 493
Zysk (strata) netto 501 557 483 602 618 720 550 559 538 320 511 047 488 456