Pinnacle West Capital Corp. (PNW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 955 4 832 9 969 59 968 10 283 5 766 13 892
Inwestycje krótkoterminowe 733 982 686 805 665 901 371 271 265 680 224 143 298 058
Należności 659 344 608 281 508 063 432 783 408 147 400 988 415 068
Zapasy 493 547 450 636 367 167 334 297 345 920 294 094 289 270
Pozostałe aktywa obrotowe 733 982 686 805 665 901 371 271 265 680 224 143 298 058
Aktywa obrotowe razem 1 926 970 1 750 550 1 551 100 1 198 320 1 030 030 924 991 1 016 290
Inwestycje długotrminowe 22 734 200 20 972 900 20 452 100 18 822 100 17 449 200 16 739 200 16 002 800
Rzeczowe aktywa trwałe 17 527 100 16 405 100 15 513 500 14 665 000 14 006 600 13 540 700 12 961 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 267 110 258 880 273 693 282 570 290 564 262 902 257 189
Pozostałe aktywa trwałe 2 065 940 2 086 580 2 121 670 1 976 560 1 750 400 1 848 400 1 913 580
Aktywa razem 24 661 200 22 723 400 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200 17 019 100

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 442 455 430 425 393 083 318 585 346 448 277 336 256 442
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 484 500 391 405 442 000 169 000 914 675 576 400 177 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 962 392 940 311 921 786 872 848 817 242 795 228 764 010
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 889 350 1 762 140 1 756 870 1 360 430 2 078 360 1 648 960 1 197 850
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 540 620 7 741 290 6 913 740 6 314 270 4 832 560 4 638 230 4 789 710
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 319 650 4 036 430 4 270 900 4 096 190 3 970 920 4 220 880 4 204 980
Udziały niekontrolujące 107 198 111 229 115 260 119 290 122 540 125 790 129 040
Zobowiązania razem 18 483 500 16 674 800 16 097 000 14 386 900 13 048 600 12 441 300 12 012 400
Akcje zwykłe 113 442 113 196 112 910 112 666 112 443 112 129 111 839
Zyski (straty) zatrzymane 3 466 320 3 360 350 3 264 720 3 025 110 2 837 610 2 641 180 2 442 510
Akcje własne -8 185 -5 005 -6 401 -6 289 -9 427 -4 825 -5 624
Kapitał własny 6 177 660 6 048 650 5 906 200 5 633 500 5 430 650 5 222 920 5 006 690
Pasywa razem 24 661 200 22 723 400 22 003 200 20 020 400 18 479 200 17 664 200 17 019 100