Pfizer Inc. (PFE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 12 690 000 22 732 000 31 069 000 12 221 000 9 830 000 18 833 000 19 992 000
Inwestycje krótkoterminowe 9 277 000 8 594 000 8 086 000 6 702 000 5 944 000 5 835 000 5 339 000
Należności 11 177 000 10 952 000 11 479 000 7 930 000 8 724 000 8 025 000 8 221 000
Zapasy 10 189 000 8 981 000 9 059 000 8 046 000 8 283 000 7 508 000 7 579 000
Pozostałe aktywa obrotowe 9 277 000 8 594 000 8 086 000 6 702 000 5 944 000 5 835 000 5 339 000
Aktywa obrotowe razem 43 333 000 51 259 000 59 693 000 35 066 000 32 802 000 49 926 000 41 143 000
Inwestycje długotrminowe 183 168 000 145 944 000 121 782 000 119 162 000 134 686 000 109 497 000 130 655 000
Rzeczowe aktywa trwałe 18 940 000 16 274 000 14 882 000 13 900 000 13 967 000 13 385 000 13 865 000
Wartość firmy 67 783 000 51 375 000 49 208 000 49 577 000 58 653 000 53 411 000 55 952 000
Wartości niematerialne 64 900 000 43 370 000 25 146 000 28 471 000 35 370 000 35 211 000 48 741 000
Pozostałe aktywa trwałe 16 177 000 19 856 000 11 020 000 6 952 000 6 549 000 4 723 000 5 082 000
Aktywa razem 226 501 000 197 203 000 181 475 000 154 228 000 167 488 000 159 423 000 171 798 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 6 710 000 6 809 000 5 578 000 4 309 000 4 220 000 4 674 000 4 656 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 10 350 000 2 945 000 2 241 000 2 703 000 16 195 000 8 831 000 9 953 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 30 734 000 32 385 000 34 853 000 18 909 000 16 887 000 18 352 000 15 817 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 47 794 000 42 139 000 42 672 000 25 921 000 37 302 000 31 857 000 30 426 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 61 538 000 32 884 000 36 195 000 37 133 000 35 955 000 32 909 000 33 538 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 27 240 000 25 242 000 24 798 000 23 640 000 25 205 000 27 197 000 32 276 000
Udziały niekontrolujące 274 000 256 000 262 000 235 000 303 000 351 000 348 000
Zobowiązania razem 137 486 000 101 544 000 104 276 000 90 992 000 104 343 000 96 014 000 100 488 000
Akcje zwykłe 5 643 000 5 608 000 5 601 000 5 555 000 5 569 000 5 872 000 5 970 000
Zyski (straty) zatrzymane 118 353 000 125 656 000 103 394 000 96 770 000 97 670 000 89 554 000 85 291 000
Akcje własne -114 487 000 -113 969 000 -111 361 000 -110 988 000 -110 801 000 -101 610 000 -89 425 000
Kapitał własny 89 014 000 95 661 000 77 200 000 63 238 000 63 142 000 63 408 000 71 308 000
Pasywa razem 226 501 000 197 203 000 181 475 000 154 228 000 167 488 000 159 423 000 171 798 000