Neogenomics Inc. (NEO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 509 728 484 329 444 448 408 830 276 741 258 611
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 321 832 297 269 258 555 211 994 149 476 138 295
Zysk ze sprzedaży brutto 187 896 187 060 185 893 196 836 127 265 120 316
Koszty badań i rozwoju 30 326 21 873 8 229 8 487 3 001 3 636
Koszty ogólnego zarządu 310 677 283 941 191 656 175 343 114 224 113 298
Zysk operacyjny -153 107 -118 754 -13 992 13 006 10 040 3 382
Koszty odsetek netto 1 506 5 082 7 019 3 713 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -159 342 -15 075 -14 056 3 645 3 824 -3 481
Podatek dochodowy -15 092 -6 728 -18 228 -4 361 1 184 -2 634
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -144 250 -8 347 4 172 8 006 6 088 -11 394