Neogenomics Inc. (NEO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 415 203 437 989 515 390 228 713 173 016 9 811 12 821
Inwestycje krótkoterminowe 26 226 23 314 20 543 83 648 9 075 8 288 4 241
Należności 131 227 119 711 112 130 106 843 94 242 76 919 60 427
Zapasy 24 156 24 277 23 395 29 526 14 405 8 650 7 474
Pozostałe aktywa obrotowe 26 226 23 314 20 543 83 648 9 075 8 288 4 241
Aktywa obrotowe razem 596 812 605 291 681 508 448 730 290 738 103 668 84 963
Inwestycje długotrminowe 1 084 420 1 134 740 1 188 270 539 601 418 768 401 347 258 377
Rzeczowe aktywa trwałe 92 012 102 499 109 465 85 873 64 188 60 888 36 504
Wartość firmy 522 766 522 766 527 115 211 083 198 601 197 892 147 019
Wartości niematerialne 373 128 408 260 442 325 120 653 126 640 140 029 74 165
Pozostałe aktywa trwałe 4 742 5 109 7 168 24 732 2 847 2 538 689
Aktywa razem 1 681 230 1 740 030 1 869 780 988 331 709 506 505 015 343 340

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 20 334 20 510 17 921 24 965 19 568 17 779 10 450
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 70 1 135 2 841 10 432 14 171 8 989
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 75 970 69 352 68 176 45 377 33 904 28 975 15 626
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 96 304 89 932 87 232 73 183 63 904 60 925 35 065
Długoterminowe zobowiązania finansowe 538 198 535 322 532 554 169 087 95 028 98 130 96 435
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 13 034 13 055 13 951 4 056 3 566 3 060 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 739 692 742 011 761 501 294 037 202 098 184 572 137 807
Akcje zwykłe 125 502 124 217 119 962 108 579 100 470 85 618 79 426
Zyski (straty) zatrzymane -247 055 -159 087 -14 837 -7 185 -11 357 -51 258 -57 466
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 941 537 998 023 1 108 280 694 294 507 408 320 443 205 533
Pasywa razem 1 681 230 1 740 030 1 869 780 988 331 709 506 505 015 343 340