Neogenomics Inc. (NEO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -87 968 -144 250 -8 347 4 172 8 006 6 088 -11 394
Amortyzacja 72 583 69 430 53 352 35 721 30 271 21 732 22 591
Zmiana stanu należności 11 516 7 581 5 287 12 601 17 323 16 492 4 915
Zmiana stanu zapasów -121 882 -6 131 15 121 5 755 1 176 1 221
Zmiana stanu gotówki -22 786 -77 401 286 677 55 697 163 205 -3 010 296
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 953 -65 993 -26 723 1 460 23 369 44 786 18 037
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 752 -30 891 -64 142 -29 096 -20 029 -14 310 -13 690
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 76 707 517 -632 367 -159 441 -19 630 -139 687 -13 690
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 554 11 829 725 285 235 597 159 466 91 959 -4 095