Neogenomics Inc. (NEO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -144 250 -8 347 4 172 8 006 6 088 -11 394
Amortyzacja 69 430 53 352 35 721 30 271 21 732 22 591
Zmiana stanu należności 7 581 5 287 12 601 17 323 16 492 4 915
Zmiana stanu zapasów 882 -6 131 15 121 5 755 1 176 1 221
Zmiana stanu gotówki -77 401 88 114 55 697 163 205 -3 010 296
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -65 993 -26 723 1 460 23 369 44 786 18 037
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -30 891 -64 142 -29 096 -20 029 -14 310 -13 690
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 517 -632 367 -159 441 -19 630 -139 687 -13 690
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 11 829 725 285 235 597 159 466 91 959 -4 095