Medifast Inc (MED)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 164 031 102 859 77 916 55 789 27 721
Amortyzacja 6 812 7 270 4 624 4 435 4 209
Zmiana stanu należności 0 0 -1 011 435 -811
Zmiana stanu zapasów 126 651 4 621 9 883 19 560 1 017
Zmiana stanu gotówki -64 931 81 797 -8 356 2 200 21 986
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 94 545 145 196 84 261 60 816 43 237
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 209 -5 887 -10 058 -4 940 -3 242
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 064 -1 282 -6 328 -1 199 -3 163
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -125 133 -57 144 -82 324 -53 328 -17 362