Medifast Inc (MED)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 94 440 87 691 109 544 174 475 92 678 101 034 98 834
Inwestycje krótkoterminowe 74 998 16 237 17 279 6 447 12 702 4 586 6 460
Należności 0 0 0 0 0 1 011 576
Zapasy 54 591 118 856 180 043 53 392 48 771 38 888 19 328
Pozostałe aktywa obrotowe 74 998 16 237 17 279 6 447 12 702 4 586 6 460
Aktywa obrotowe razem 224 029 222 784 306 866 234 314 154 151 145 519 125 198
Inwestycje długotrminowe 85 879 93 429 91 460 41 770 40 502 23 910 20 731
Rzeczowe aktywa trwałe 51 467 57 185 56 131 27 633 26 039 19 747 18 611
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 14 650 12 456 6 468 2 937 353 1 183 2 120
Aktywa razem 309 908 316 213 398 326 276 084 194 653 169 429 145 929

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0 16 148
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 92 300 140 894 169 832 111 350 79 388 60 323 20 992
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 92 300 140 894 169 832 111 350 79 388 60 323 37 140
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 108 427 161 169 195 852 118 838 89 821 60 323 37 348
Akcje zwykłe 10 884 11 195 11 705 11 771 11 771 11 947 11 924
Zyski (straty) zatrzymane 174 649 139 852 190 333 154 351 168 788 131 344 103 762
Akcje własne 0 0 0 -5 000 -63 993 -30 879 0
Kapitał własny 201 481 155 044 202 474 157 246 104 832 109 106 108 581
Pasywa razem 309 908 316 213 398 326 276 084 194 653 169 429 145 929