Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 377 300 1 556 100 823 800 883 700 1 268 200
Amortyzacja 940 000 624 700 577 200 552 100 533 200
Zmiana stanu należności -38 300 991 300 163 000 145 400 198 200
Zmiana stanu zapasów -21 800 178 500 7 400 9 700 22 400
Zmiana stanu gotówki 162 800 983 300 -89 300 110 100 -116 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 109 600 2 135 300 1 444 700 1 305 400 1 459 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -460 400 -381 700 -400 200 -379 800 -312 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -884 600 -643 200 -1 283 100 206 700 -2 228 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 065 800 -517 400 -252 700 -1 389 900 631 900