Laboratory Corp. Of America Holdings (LH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 536 800 430 000 1 483 600 1 320 800 337 500 426 800 316 700
Inwestycje krótkoterminowe 655 300 707 000 467 200 364 800 373 700 309 000 421 400
Należności 2 098 700 3 017 400 2 978 300 3 016 600 2 025 300 1 862 300 1 716 900
Zapasy 474 600 470 600 401 400 423 200 244 700 237 300 227 600
Pozostałe aktywa obrotowe 655 300 707 000 467 200 364 800 373 700 309 000 421 400
Aktywa obrotowe razem 3 765 400 4 625 000 5 330 500 5 125 400 2 981 200 2 835 400 2 682 600
Inwestycje długotrminowe 12 959 700 15 530 100 15 054 900 14 946 300 15 065 200 13 349 900 13 885 400
Rzeczowe aktywa trwałe 2 911 800 2 956 200 2 815 400 2 729 600 2 636 600 1 784 700 1 748 900
Wartość firmy 6 142 500 8 121 000 7 958 900 7 751 500 7 865 000 7 360 300 7 530 000
Wartości niematerialne 3 342 000 3 946 900 3 735 500 3 961 100 4 034 500 3 911 100 4 340 800
Pozostałe aktywa trwałe 441 100 332 000 356 200 319 400 355 200 168 100 141 400
Aktywa razem 16 725 100 20 155 100 20 385 400 20 071 700 18 046 400 16 185 300 16 568 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 827 500 934 800 621 300 638 900 632 300 634 600 663 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 006 200 307 300 12 000 383 400 423 600 17 900 417 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 391 500 1 836 400 2 149 600 2 056 200 1 599 900 1 226 400 965 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 225 200 3 078 500 2 782 900 3 078 500 2 655 800 1 878 900 2 046 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 133 300 5 122 400 5 501 100 5 503 400 5 880 900 6 041 900 6 344 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 719 800 1 062 100 1 060 500 1 342 600 1 249 300 1 209 800 1 262 000
Udziały niekontrolujące 15 500 18 900 20 600 20 700 20 100 19 100 20 800
Zobowiązania razem 8 850 100 10 058 500 10 112 000 10 712 000 10 479 400 9 213 900 9 738 000
Akcje zwykłe 87 100 91 100 96 700 97 300 97 900 101 400 102 400
Zyski (straty) zatrzymane 7 888 200 10 581 700 10 456 800 9 402 300 7 903 600 7 079 800 6 224 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 -1 108 100 -1 060 100
Kapitał własny 7 875 000 10 096 600 10 273 400 9 359 700 7 567 000 6 971 400 6 830 000
Pasywa razem 16 725 100 20 155 100 20 385 400 20 071 700 18 046 400 16 185 300 16 568 000