Kinder Morgan Inc (KMI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 200 000 16 610 000 11 700 000 13 209 000 14 144 000 13 705 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 255 000 6 493 000 2 545 000 3 263 000 4 421 000 4 345 000
Zysk ze sprzedaży brutto 9 945 000 10 117 000 9 155 000 9 946 000 9 723 000 9 360 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 637 000 655 000 648 000 590 000 601 000 673 000
Zysk operacyjny 4 026 000 4 533 000 3 490 000 3 928 000 3 958 000 3 556 000
Koszty odsetek netto 1 513 000 1 492 000 1 595 000 1 801 000 1 917 000 1 832 000
Pozostałe przychody (koszty) 7 000 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 335 000 2 219 000 661 000 3 165 000 2 506 000 2 161 000
Podatek dochodowy 710 000 369 000 481 000 926 000 587 000 1 938 000
Udziały niekontrolujące 77 000 66 000 61 000 49 000 310 000 40 000
Zysk (strata) netto 2 535 000 1 770 000 106 000 2 178 000 1 473 000 22 000