Kinder Morgan Inc (KMI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 535 000 1 770 000 106 000 2 178 000 1 473 000 22 000
Amortyzacja 2 186 000 2 135 000 2 164 000 2 411 000 2 297 000 2 261 000
Zmiana stanu należności 229 000 318 000 -77 000 -151 000 -92 000 63 000
Zmiana stanu zapasów 72 000 214 000 -23 000 -14 000 -39 000 67 000
Zmiana stanu gotówki -395 000 -44 000 74 000 -2 170 000 3 016 000 -420 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 967 000 5 708 000 4 550 000 4 748 000 5 043 000 4 601 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 621 000 -1 281 000 -1 707 000 -2 270 000 -2 904 000 -3 188 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 175 000 -2 305 000 -911 000 -1 714 000 -68 000 -3 362 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 145 000 -3 465 000 -2 638 000 -6 185 000 -1 824 000 -1 681 000