Kinder Morgan Inc (KMI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 745 000 1 140 000 1 184 000 1 110 000 3 280 000 264 000
Inwestycje krótkoterminowe 535 000 509 000 353 000 363 000 485 000 352 000
Należności 1 840 000 1 611 000 1 293 000 1 370 000 1 521 000 1 613 000
Zapasy 634 000 562 000 348 000 371 000 385 000 424 000
Pozostałe aktywa obrotowe 535 000 509 000 353 000 363 000 485 000 352 000
Aktywa obrotowe razem 3 803 000 3 829 000 3 203 000 3 238 000 5 722 000 2 715 000
Inwestycje długotrminowe 66 275 000 66 587 000 68 770 000 70 919 000 73 144 000 76 340 000
Rzeczowe aktywa trwałe 35 599 000 35 653 000 35 836 000 36 419 000 37 897 000 40 155 000
Wartość firmy 19 965 000 19 914 000 19 851 000 21 451 000 21 965 000 22 162 000
Wartości niematerialne 1 809 000 1 678 000 2 453 000 2 676 000 2 880 000 3 099 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 249 000 1 649 000 2 177 000 1 757 000 1 355 000 1 582 000
Aktywa razem 70 078 000 70 416 000 71 973 000 74 157 000 78 866 000 79 055 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 444 000 1 259 000 837 000 914 000 1 337 000 1 340 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 385 000 2 646 000 2 558 000 2 477 000 3 388 000 2 828 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 101 000 1 916 000 1 679 000 1 709 000 2 832 000 2 013 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 930 000 5 821 000 5 074 000 5 100 000 7 557 000 6 181 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 28 403 000 30 674 000 32 131 000 31 915 000 33 936 000 35 015 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 008 000 2 000 000 2 202 000 2 253 000 2 176 000 2 735 000
Udziały niekontrolujące 1 372 000 1 098 000 1 130 000 1 147 000 1 519 000 1 488 000
Zobowiązania razem 39 336 000 39 593 000 40 537 000 40 415 000 45 188 000 45 419 000
Akcje zwykłe 2 258 000 2 266 000 2 263 000 2 264 000 2 216 000 2 230 000
Zyski (straty) zatrzymane -10 551 000 -10 595 000 -9 936 000 -7 693 000 -7 716 000 -7 754 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 30 742 000 30 823 000 31 436 000 33 742 000 33 678 000 33 636 000
Pasywa razem 70 078 000 70 416 000 71 973 000 74 157 000 78 866 000 79 055 000