FormFactor Inc. (FORM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 663 102 747 937 769 674 693 616 589 464 529 675 548 441
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 404 522 451 928 446 907 405 696 351 968 319 336 332 844
Zysk ze sprzedaży brutto 258 580 296 009 322 767 287 920 237 496 210 339 215 597
Koszty badań i rozwoju 115 765 109 222 100 937 89 034 81 499 74 976 73 807
Koszty ogólnego zarządu 133 012 131 875 123 792 115 098 106 335 99 094 94 679
Zysk operacyjny 9 803 54 912 98 038 83 788 49 662 36 269 47 111
Koszty odsetek netto -6 796 -1 641 33 -637 -799 1 958 3 943
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 89 267 57 870 98 500 85 175 51 063 33 927 42 206
Podatek dochodowy 6 880 7 132 14 576 6 652 11 717 -70 109 1 293
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 82 387 50 738 83 924 78 523 39 346 104 036 40 913