FormFactor Inc. (FORM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 50 738 83 924 78 523 39 346 104 036 40 913
Amortyzacja 38 037 44 519 48 685 44 857 43 687 44 566
Zmiana stanu należności -142 939 7 938 9 735 1 275 12 836 12 141
Zmiana stanu zapasów -99 939 12 319 15 971 5 552 9 858 8 042
Zmiana stanu gotówki -313 994 21 030 34 163 71 869 8 831 31 267
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 131 786 139 364 169 256 121 048 68 700 86 323
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -65 254 -66 496 -55 865 -20 847 -19 869 -17 756
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -75 704 -124 741 -98 922 -66 352 -21 295 -59 673
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -95 932 -47 199 -30 935 -6 578 -39 329 -39 470