FormFactor Inc. (FORM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 238 136 276 065 255 035 220 872 149 003 140 172
Inwestycje krótkoterminowe 23 895 18 652 23 303 15 064 13 669 13 705
Należności 88 143 115 541 107 603 97 868 96 593 83 757
Zapasy 123 157 111 548 99 229 83 258 77 706 67 848
Pozostałe aktywa obrotowe 23 895 18 652 23 303 15 064 13 669 13 705
Aktywa obrotowe razem 474 552 524 039 487 074 419 043 337 820 305 854
Inwestycje długotrminowe 533 676 496 481 476 143 420 839 390 402 340 720
Rzeczowe aktywa trwałe 189 848 146 555 104 103 58 747 54 054 46 754
Wartość firmy 211 444 212 299 212 761 199 196 189 214 189 920
Wartości niematerialne 26 751 36 342 59 147 57 610 67 640 97 484
Pozostałe aktywa trwałe 3 994 1 981 1 165 1 203 968 2 259
Aktywa razem 1 008 230 1 020 520 963 217 839 882 728 222 646 574

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 69 308 57 862 62 045 40 914 40 006 35 046
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 045 8 931 9 516 42 846 29 840 18 443
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 79 314 81 961 83 010 52 800 32 672 38 672
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 149 667 148 754 154 571 136 560 102 518 92 161
Długoterminowe zobowiązania finansowe 14 389 15 434 24 978 15 639 34 971 87 228
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 568 5 920 6 242 10 612 8 214 5 169
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 199 943 204 740 219 133 198 885 148 058 187 937
Akcje zwykłe 77 578 77 787 76 681 74 994 73 482 72 292
Zyski (straty) zatrzymane -31 056 -81 794 -165 718 -244 241 -283 587 -387 573
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 808 285 815 780 744 084 640 997 580 164 458 637
Pasywa razem 1 008 230 1 020 520 963 217 839 882 728 222 646 574