Darling Ingredients Inc (DAR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 737 690 650 914 296 819 312 600 101 496 128 468
Amortyzacja 394 721 316 387 350 178 325 510 321 192 302 100
Zmiana stanu należności 224 989 60 897 -385 17 456 -4 157 480
Zmiana stanu zapasów 216 156 51 543 42 965 21 929 -17 155 27 368
Zmiana stanu gotówki 58 110 -12 711 8 682 -34 327 488 -7 790
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 813 739 704 420 624 651 362 621 398 615 410 587
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -391 309 -274 126 -280 115 -359 498 -321 896 -274 168
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 416 550 -490 263 -310 628 -338 074 -342 415 -284 053
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 678 600 -221 360 -306 986 -54 885 -47 582 -154 852