Darling Ingredients Inc (DAR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 127 016 68 906 81 617 72 935 107 262 106 774
Inwestycje krótkoterminowe 141 989 92 310 90 082 71 631 57 346 94 990
Należności 695 156 470 167 409 270 409 655 392 199 396 356
Zapasy 673 621 457 465 405 922 362 957 341 028 358 183
Pozostałe aktywa obrotowe 141 989 92 310 90 082 71 631 57 346 94 990
Aktywa obrotowe razem 1 638 100 1 089 010 986 994 917 288 897 942 956 445
Inwestycje długotrminowe 7 564 270 5 044 710 4 626 340 4 427 970 3 991 410 4 001 780
Rzeczowe aktywa trwałe 2 462 080 1 840 080 1 863 810 1 802 410 1 687 860 1 645 820
Wartość firmy 1 970 380 1 219 120 1 260 240 1 223 290 1 229 160 1 301 090
Wartości niematerialne 865 122 397 801 473 680 526 394 595 862 676 500
Pozostałe aktywa trwałe 136 268 66 795 60 682 47 400 53 375 62 284
Aktywa razem 9 202 370 6 133 730 5 613 330 5 345 260 4 889 350 4 958 220

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 472 491 307 118 255 340 239 252 219 479 217 417
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 69 846 24 407 27 538 90 996 7 492 16 143
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 526 106 421 159 392 427 358 091 313 527 325 923
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 068 440 752 684 675 305 688 339 540 498 559 483
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 314 970 1 438 970 1 480 530 1 558 430 1 666 940 1 698 050
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 298 933 111 029 117 371 115 785 115 032 106 287
Udziały niekontrolujące 87 467 66 825 62 300 77 531 62 773 82 764
Zobowiązania razem 5 393 350 2 852 770 2 721 420 2 779 440 2 616 310 2 713 290
Akcje zwykłe 161 000 162 454 162 572 164 633 164 789 164 752
Zyski (straty) zatrzymane 3 085 530 2 347 840 1 696 920 1 400 100 1 087 500 981 227
Akcje własne -554 451 -374 721 -151 710 -75 022 -47 756 -44 063
Kapitał własny 3 809 020 3 280 960 2 891 910 2 565 820 2 273 050 2 244 930
Pasywa razem 9 202 370 6 133 730 5 613 330 5 345 260 4 889 350 4 958 220