Corsair Gaming Inc (CRSR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 1 375 100 1 904 060 1 702 370 1 097 170
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 078 470 1 390 210 1 236 940 872 887
Zysk ze sprzedaży brutto 296 632 513 854 465 429 224 287
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 284 932 315 672 257 004 163 033
Zysk operacyjny -54 793 137 894 158 361 23 707
Koszty odsetek netto 9 186 17 673 35 137 35 548
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -63 766 114 560 122 042 -13 399
Podatek dochodowy -9 820 13 600 18 825 -5 005
Udziały niekontrolujące 6 978 0 0 0
Zysk (strata) netto -60 924 100 960 103 217 -8 394